Dean                    Fan Ziying

Party Secretary      Fang Fang

   

Deputy Dean          Zhang Yi

                            Feng Suwei

                            Zong Qingqing

  

Deputy Secretary     Fan Ziying

                             Zhou Qiao