Dean                 Liu Xiaobing

Party Secretary      Fang Fang

   

Deputy Dean          Fu Wenling

                     Yang Cuiying

                     Wang Feng

  

Deputy Secretary     Zhou Qiao